Tải mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP

Mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP

(1)………………………….

(2)………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

                                          ………, ngày … tháng … năm……

 

BÁO CÁO

Kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ………………….(3)

Thực hiện Quyết định số….ngày ……./……./…..của…(4)… về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra …(3)…, từ ngày ……./……../…… đến ngày….(5)… đã tiến hành triển khai công việc.

Quá trình giám sát, …(5)… đã làm việc với…(6)… và tiến hành xem xét, đối chiếu, đánh giá về các nội dung giám sát.

Sau đây là kết quả giám sát:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….(7) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra về ………………..(3)………….., ……………….(5) xin ý kiến chỉ đạo của …………………..(4).

 

Nơi nhận:

– (4);

– (8);

– Lưu:…

……………………………..(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra:

(1) Tên cơ quan tiến hành giám sát.

(2) Tên Tổ giám sát hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người giám sát.

(3) Tên cuộc thanh tra.

(4) Người ra quyết định giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

(5) Tổ trưởng Tổ giám sát hoặc công chức giám sát.

(6) Đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung giám sát (nếu có).

(7) Theo các nội dung quy định tại Điều 17 Thông tư này.

(8) Đoàn thanh tra.

>>> Tải mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Liên kết tham khảo: