Tải mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Mẫu bản kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP

BẢNG KÊ KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

     Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP

     Chi tiết biểu mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố:………….
(Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã)

1. Tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân kê khai: ……………………………………………..

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm thu hồi đất: ……………………………………………………………………………………

Vị trí/ Địa điểm đất

Diện tích

(m2)

Ghi chú

Vị trí 1: số thửa ………..; số tờ bản đồ …………..; xã (phường, TT)…………………………………………………………………………;

huyện (TP, TX) …………………………………………………………..

 

 

Vị trí 1: số thửa…………….; số tờ bản đồ……………..; xã (phường, TT)………………………………………………………………………………………..;

huyện (TP, TX) ……………………………………………………………

 

 

Vị trí 1: số thửa…………….; số tờ bản đồ……………..; xã (phường, TT)…………………………………………………………………………;

huyện (TP, TX) …………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………….

 

 

Tổng cộng diện tích đất lúa chuyển đổi

 

 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã xác định diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp để (tên cơ quan, tổ chức) làm căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định./.

 

………, ngày…….tháng……năm…….
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/
HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

>>> Tải mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp  quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai