Mẫu thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo thông tư 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng và bảo trì công trình

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

……… (1) ………
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……………..

V/v: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

………., ngày……… tháng……… năm………

     Kính gửi : …….…(2)……………

     Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

     Ngày ……….., ……..(1)…… đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng ….(tên công trình)….. Trên cơ sở báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng số ….. (3)….. ngày ….. tháng ….. năm … của Chủ đầu tư và báo cáo của các bên liên quan; biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng số ….. ngày …. tháng …. năm …; ………..(1)…… thông báo kết quả kiểm tra như sau:

  1. Thông tin chung về hạng mục công trình, công trình xây dựng

(Nêu tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được kiểm tra; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; các chủ thể tham gia xây dựng công trình)

  1. Hiện trạng chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng

(Nêu hiện trạng thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng được kiểm tra; về tình hình chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng)

  1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật

(Nêu các đánh giá về năng lực các chủ thể tham gia xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, sự tuân thủ quy định về quản lý chất lượng và các quy định khác có liên quan, công tác lập và lưu trữ hồ sơ, … thông qua kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình.)

  1. Các yêu cầu đối với Chủ đầu tư

(Yêu cầu khắc phục các tồn tại nếu có; các yêu cầu khác).

  1. Kết luận

(nêu ý kiến chấp thuận hoặc chấp thuận có điều kiện hoặc không chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư)

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: …

……………. (1) …………..
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi chú:

     (1)Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

     (2) Tên của chủ đầu tư.

     (3) Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục này.

     Trên đây là mẫu thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Mẫu thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

      Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của Mẫu giấy báo kiểm tra công trình hoàn thành xây dựng, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.