Mẫu quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

Tải mẫu quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BTC

Mẫu quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: … /QĐ-TCHQ

                               Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số … ngày … của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty …/ Dự án …,

mẫu quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

mẫu quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …/QĐ-TCHQ ngày… tháng… năm… của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với Công ty …/ Dự án …; Mã số thuế: …; Địa chỉ: …

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty …/ Dự án …, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để t/hiện);
– Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
– Cục Thuế tỉnh … (để phối hợp);
– Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

>>> Tải mẫu quyết định về việc hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!