Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủĐánh giá bài viết MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ ban […]

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ
Đánh giá bài viết

MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ

(1)………………………….
(2)…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:      /ĐX- ….. (3)

                                                ….., ngày…. tháng…. năm….

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN ………………(4)

              Kính gửi: ………………………………………………………………………….……………(5)

Ngày ………..…/……..……./………………………………(2) nhận được đơn ………………………….…… (4)

của ông (bà)…………………………………………………………………………..………………….…………… 6)

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung đơn: ……………………………………………………………………………………………………………. (7)

Đơn đã được …………………………….(8) giải quyết ngày …….……..…/…..…………/………..… (nếu có)

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, đề xuất thụ lý để giải quyết đơn …………………………………………..(3) của ông (bà) ……………………………………………(5)

 

Phê duyệt của …… (5)

Ngày….. tháng….. năm……
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo đơn vị đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại

Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý đơn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý đơn.

(4) Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo hoặc đơn kiến nghị, phản ánh.

(5) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

(6) Họ tên người khiếu nại hoặc người tố cáo hoặc người kiến nghị, phản ánh.

(7) Trích yếu tóm tắt về nội dung đơn.

(8) Người có thẩm quyền đã giải quyết (nếu có).

>>> Tải phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.