Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ

Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính PhủĐánh giá bài viết      Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 […]

Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ
Đánh giá bài viết

     Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ

(1)………………………….
(2)…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:      /….(3) – ….. (4)
V/v trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền

                                         ….., ngày…. tháng…. năm….

 

                 Kính gửi: ……………………………….…………………………(5)

Ngày …../……/……., ……………….. (2) nhận được văn bản ……………………… (6) chuyển đơn của ông (bà) ……….…………. (7), địa chỉ …………………………….

Đơn có nội dung: ……………………………………………………………………………………… (8)

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ theo quy định của pháp luật về khiếu nại, đơn của ……………………………. (7) không thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………………………….. (2)

………………(2) trả lại đơn để ……………….. (5) chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; … (4).

……………………. (9)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền

Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản trả lại đơn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản trả lại đơn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản trả lại đơn.

(5) Họ tên người chuyển đơn hoặc tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyển đơn.

(6) Trích yếu số, ký hiệu, ngày tháng năm văn bản chuyển đơn của (5).

(7) Họ tên người có đơn.

(8) Trích yếu nội dung đơn.

(9) Chức vụ người có thẩm quyền ký văn bản trả lại đơn.

>>> Tải mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Để được tư vấn về Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được Luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.