Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào

Khuyến mại hàng hóa dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ....

KHUYẾN MẠI HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO

      Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.Thương nhân có quyền thực hiện việc khuyến mại hàng hóa dịch vụ, tuy nhiên việc thực hiện khuyến mại của thương nhân phải được tiến hành theo quy định của pháp luật. Hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp luật:

  • Luật thương mại năm 2005
  • Nghị định 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

1. Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân     

1.1 Thương nhân thực hiện khuyến mại hàng hóa dịch vụ

      Theo quy định của khoản 2 Điều 88 Luật thương mại, chủ thể có quyền thực hiện khuyến mại phải là thương nhân. Và thương nhân này phải thuộc môt trong các trường hợp sau:

      + Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa dịch vụ mà mình kinh doanh

      + Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng: Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại là việc thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng với thương nhân có hàng hóa dịch vụ cần thực hiện khuyến mại. với hợp đồng kinh doanh dịch vụ khuyến mại, các bên cần phải ký kết hợp đồng dịch vụ khuyến mại. hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải lập thành văn bản hoặc hình thức khác có pháp lý tương đương như điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu,..

1.2. Quyền khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân

       Quyền khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của thương nhân được quy định cụ thể tại Điều 91 Luật thương mại năm 2005: 

“Điều 91 Quyền khuyến mại của thương nhân

  1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.
  2. Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.”

       Như vậy, đối với quyền khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân, chỉ có thương nhân, chi nhánh của thương nhân có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại. Còn đối với văn phòng đại diện ( cả văn phòng đại diện của thương nhân trong nước và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì không được tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại. Mặc dù khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại nhưng khuyến mại không phải là hình thức xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép văn phòng đại diện thực hiện. nguyên nhân là văn phòng đại diện chỉ có chức năng đại diện, không có chức năng kinh doanh, buôn bán hàng hóa nên không thể thực hiện khuyến mại.

Quy định về khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của thương nhân

Khuyến mại hàng hóa

2. Các hình thức khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân

      Để khuyến mại hàng hóa dịch vụ, thương nhân có thể tiến hành theo một trong các hình thức khuyến mại hàng hóa dịch vụ được quy định tại Điều 92 Luật Thương mại.

      “Điều 192. Các hình thức khuyến mại

      1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
      2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
      3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
      4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
      5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
      6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
      7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
      8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
      9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”
       Khi thực hiện khuyến mại bằng một trong các hình thức trên, thương nhân thực hiện khuyến mại phải tuân thủ theo các quy định của hình thức khuyến mại đó theo Mục 2 Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

 3. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân

     Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của thương nhân được quy định tại Điều 100 Luật Thương mại năm 2005:

      – Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

      – Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi: người chưa 18 tuổi là người chưa thành niên, chưa phát triển đầy đủ tâm sinh lý, dễ dàng bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Trong đó, rượu, bia là những sản phẩm có hại cho sức khỏe của con người dokhoong được khuyến mại goặc sử dụng rượu bia để khuyến mại cho ngươi dưới 18 tuổi.

       – Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. Thuốc lá và rượu là những sản phâm gây hại cho sức khỏe, đây là những hàng hóa thuộc danh mục han chế kinh doanh của chính phủ mà đối với hàng hóa, dịch vụ bị hạn chế kinh doanh thì không được thực hiện khuyến mại. Do đó, thuốc lá và rượu ( bao gồm rượu có độc cồn dưới 30 độ trở xuống) là những mặt hàng không được phép thực hiện khuyến mại

      – Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng. Thiếu trung thực hoặc gây hiểu nhầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng là hành vi doanh nghiệp cố tình cung cấp những thông tin sai về sản phẩm, khiến khách hàng có sự nhầm lẫn giữa sản phẩm này với sản phẩm khác hoặc nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

      –  Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

      –  Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

      – Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

       –  Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.: khuyến mại cạnh tranh không lành mạnh là những hoạt động khuyên mại sau : Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng; Khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng;Phân biệt đối xử đối với các khách hàng như nhau tại các địa bàn tổ chức khuyến mại khác nhau trong cùng một chương trình khuyến mại;Tặng hàng hoá cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hoá cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình;

       – Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định của chính phủ.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau: 

Liên hệ Luật sư tư vấn về Khuyến mại hàng hóa

  • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Khuyến mại hàng hóa. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Khuyến mại hàng hóa qua số điện thoại Zalo Luật Sư: 0931191033
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi Khuyến mại hàng hóa tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)