Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại được quy định như thế nào?

Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại là thỏa thuận, theo đó một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận ...

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Kiến thức của bạn:

      Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại được quy định như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

 Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn:

     Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại là thỏa thuận, theo đó một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận

      1 Hình thức hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

      Hợp đồng dịch vụ thương mại được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

      + Bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

      + Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

      2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

      2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

      Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được ghi nhận trong Luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005. Cụ thể:

      – Bên cung ứng dịch vụ có các quyền sau đây:

      + Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

      + Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

      + Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

      – Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

      + Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này;

      + Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;

      + Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;

      + Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

      + Ngoài ra bên cung ứng dịch vụ còn phải cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quả nhất định; Phải cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất của mình; Phải hợp tác với các bên cung ứng khác để đạt được kết quả tốt nhất nếu một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành,.. Bên cạnh đó, bên cung ứng dịch vụ còn phải đáp ứng các nghĩa vụ theo điều 517 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ

Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

      2.2 Quyền nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

      – Bên sử dụng dịch vụ có các quyền sau:

      + Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

      + Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

      – Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 trừ trường hợp có thoả thuận khác bên sử dụng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

      + Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;

      +  Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;

      + Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;

      + Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ;

      + Bên cạnh đó, bên sử dụng dịch vụ còn phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật dan sự năm 2015.

      Như vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ vừa phải đáp ứng các yêu cầu trong luật thương mại, vừa phải phù hợp với các quy định của trong Luật dân sự năm 2015.

      3. Thời hạn hoàn thành dịch vụ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại 

      – Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

      – Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện và hoàn cảnh mà bên cung ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ.

      – Trường hợp một dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

      4. Giá dịch vụ và thời hạn thanh toán

      – Giá dịch vụ:

      + Nếu trong hợp đồng có thỏa thuận thì giá dịch vụ là giá các bên thỏa thuận trong hợp đồng;

      + Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

      – Thời hạn thanh toán:

      + Theo thỏa thuận của hai bên;

      + Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành.

       Để được tư vấn chi tiết về hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.                                                                      

     Liên kết tham khảo: