Hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 33 Luật đầu tư 2014, cụ thể như sau:

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kiến thức của bạn:

Hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đầu tư 2014;
  • Nghị định 118/215/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư.

Nội dung kiến thức về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

     Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 34 Luật đầu tư 2014, cụ thể:

1. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Gồm có:

  • Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này;
  • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
  • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư

Bước 2: Lấy ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

  • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 4 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 4: Quyết định chủ trương đầu tư

     Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định dựán đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!