Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội

Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội. Quy định pháp luật thành lập hội. Điều kiện thành lập hội. Hướng dẫn thành lập hội

Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội

     Căn cứ khoản 1, Điều 6, Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

     Căn cứ khoản 4, Điều 6, Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định Hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội lập thành hai bộ, hồ sơ gồm:

     a) Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp.

     b) Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

Mẫu Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG HỘi

Kính gửi: …………………………[1]

Tôi là …… đại diện những người sáng lập (Ban Sáng lập) Hội … (1) … trân trọng đề nghị … (2) … xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội … (1) … như sau:

     1. Sự cần thiết và cơ sở công nhận

     2. Sự cần thiết…………………………………………………………………………………………………. [3]

     3. Cơ sở…………………………………………………………………………………………………………… [4]

     4. Tên, tôn chỉ, mục đích

     5. Tên Hội: …………………………………………………………………………………………………….. [5]

     6. Tôn chỉ, mục đích của Hội………………………………………………………………………….. [6]

III. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính………………………………………………………….. [7]

     1. Hồ sơ gồm:………………………………………………………………………………………………. [8]

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..

Ban Sáng lập Hội đề nghị … 2 … xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội … 1 …/.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: Ban Sáng lập Hội.

……, ngày … tháng … năm …

BAN SÁNG LẬP HỘI

(Chữ ký)

Họ và tên

 

[1] Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội;

[3] Khái quát thực trạng lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và sự cần thiết thành lập hội.

[4] Nêu rõ việc đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội phù hợp quy định tại Điều 2, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)

[5] Tên gọi bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có) phù hợp với lĩnh vực hội dự kiến hoạt động và quy định của pháp luật.

[6] Xác định cụ thể tôn chỉ, mục đích phù hợp tên gọi và quy định của pháp luật.

[7] Xác định cụ thể phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội dự kiến hoạt động phù hợp tên gọi, quy định của pháp luật.

[8] Hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các tài liệu có liên quan (nếu có). Nhân sự dự kiến là Trưởng Ban Vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013.

>>> Tải mẫu tại đây: Mẫu đơn

      Để được tư vấn về việc thành lập hội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng./.