Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất khi tính giá trị tài sản của cơ quan

Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất khi tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Điều 103 Nghị định 151/2017/NĐ-CP

ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi của bạn về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất khi tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Mong nhận được câu trả lời của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất:

     Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sáchdự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác. Điều 103 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định về vấn đề điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất như sau:

2.1 Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán trong các trường hợp sau:

2.1.1 Năm đầu kỳ khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bố Bảng giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

2.1.2 Khi diện tích đất sử dụng có thay đổi so với diện tích đất đã được xác định giá trị quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

  • Thực hiện kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật;
  • Khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, giao bổ sung hoặc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng thêm một phần diện tích đất theo quy định của pháp luật;
  • Các trường hợp khác làm thay đổi diện tích đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;
Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

2.1.3 Thay đổi mục đích sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Khi kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản công theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;
  • Khi trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, lập phương án sử dụng cơ sở hoạt động sự nghiệp vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

2.2. Mẫu điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

Việc điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo Mẫu số 17b/TSC-QSDĐ ban hành kèm theo Nghị định này. Văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất được lập thành 02 bản; 01 bản do cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đất lưu; 01 bản gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có).

Mu số 17b/TSC-QSDĐ

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:         /……..-……

…….., ngày ……. tháng …… năm …….

 

VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ………….. ngày …/…/……. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………. về việc ban hành Bảng giá đất;

Căn cứ Quyết định số …………….. ngày …/…/………. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………….. về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất;

…………………………. 1thực hiện xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

1. Địa chỉ cơ sở nhà, đất: …………………………………………………………………………………………

2. Hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất2: …………………………………………………………………….

3. Loại đất: ……………………………………………………………………………………………………………

4. Hình thức sử dụng đất: …………………………………………………………………………………………

5. Diện tích đất: ………………………………………………………………………………………………………

6. Giá trị quyền sử dụng đất đã xác định (theo Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất số ……………………….. ngày ………/…/……):……………………………………………………………………………………………….

7. Giá trị quyền sử dụng đất sau khi điều chỉnh:……………………………………………………………..

8. Lý do điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất3:………………………………………………………………

Văn bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi ……..4, 01 bản lưu tại cơ quan/tổ chức/đơn vị./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

____________

1 Ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất.

2 Ghi cụ thể các hồ sơ pháp lý về đất như: Quyết định giao đất/cho thuê đất/công nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất; các giấy tờ khác liên quan đến quyền sử dụng đất.

3 Ghi theo các trường hợp điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

4 Ghi tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan/tổ chức/đơn vị.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.