Biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính để chôn mốc, xây tường bảo vệ

Biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính để chôn mốc, xây tường bảo vệ do nhu cầu của công tác đo đạc địa chính giữa đơn vị đo đạc và chủ sử dụng đất

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHÔN MỐC ĐỊA CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỂ CHÔN MỐC, XÂY TƯỜNG BẢO VỆ MỐC ĐỊA CHÍNH

    Do nhu cầu của công tác đo đạc địa chính, các bên dưới đây thỏa thuận việc sử dụng đất để chôn mốc, cắm mốc, xây tường bảo vệ mốc địa chính như sau:

     Đơn vị đo đạc: (tên đơn vị đo đạc, địa chỉ trụ sở chính)

     Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình: (tên cơ quan hoặc người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình; địa chỉ trụ sở chính hoặc nơi cư trú)

  1. Bên (tên chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình)đồng ý cho (tên đơn vị đo đạc)sử dụng ………m2 đất hoặc ……….. m2 trên (tên vật gắn mốc) ở (địa chỉ thửa đất) để chôn (hoặc gắn mốc), xây tường bảo vệ mốc địa chính.
  2. (tên Đơn vị đo đạc) trả cho (tên Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình) một khoản tiền đền bù hoa màu hoặc các thiệt hại khác (nếu có) là… đồng (bằng chữ… đồng).
  3. Khi đơn vị đo đạc (hoặc cá nhân, tổ chức được phép đo đạc) có nhu cầu sử dụng mốc địa chính thì phải báo cho (Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình)biết. (Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình)có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng mốc địa chính thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình đo đạc nếu làm thiệt hại hoa màu, lợi ích khác của (Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình) thì cơ quan sử dụng mốc địa chính phải đền bù cho (Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình) theo thỏa thuận.
  4. Khi (Chủ sử dụng đất/chủ sở hữu công trình)có nhu cầu sử dụng đất, công trình mà ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hoặc phải hủy bỏ mốc địa chính thì phải báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã (tên phường, thị trấn)trước 30 ngày.
  5. Các thỏa thuận khác (nếu có).
  6. Sơ đồ thửa đất và vị trí chôn, gắn mốc
Biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính

Biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính

     (Ghi chú: giải thích vị trí mốc trên thửa đất)

     Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị đo đạc giữ 02 bản (01 bản giao nộp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…, 01 bản giao nộp Sở Tài nguyên và Môi trường), Chủ sử dụng đất (Chủ sở hữu công trình) giữ 01 bản.

     Biên bản làm tại ………………………………., ngày ….. tháng ….. năm …….

Chủ sử dụng đất/
Chủ sở hữu công trình
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

     Trên đây là biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc địa chính

     Trên đây là Biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính, Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của biên bản thỏa thuận chôn mốc địa chính, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.