Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự ánĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1      Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất1.1 TỜ TRÌNH 1.2 V/v đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong Quyết […]

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án
Đánh giá bài viết

     Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất

Mẫu số 03đ. Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN……..                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …..                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              …, ngày….. tháng …..năm ….

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong Quyết định số … ngày…tháng …năm … của Thủ tướng Chính phủ)3

 

                       Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

     Căn cứ quy định tại Khoản 45 và Khoản 62 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật đất đai.

     Theo đề nghị của ………………tại văn bản số………….4

     Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………..báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đã thể hiện trong Quyết định số… ngày…tháng…..năm .. của Thủ tướng Chính phủ… 5, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về dự án…6

– Tên dự án:…………………………………………………………….

– Thông tin về chủ đầu tư:………………………………………………

– Địa điểm khu đất:……………………………………………………..

– Thông tin về thửa đất theo quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (trong đó ghi thêm thuộc đơn vị hành chính trước đây là…..nay là…..- nếu có).

–  Thông tin về thửa đất theo các văn bản của các cấp triển khai quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có),

– Thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí….ghi nợ, miễn, giảm…), về tình trạng pháp lý thửa đất (nêu rõ kết quả đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện…).

– Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp, tặng cho, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất trong trường hợp khác…).

– Thông tin về giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, văn bản gia hạn, văn bản tạm dừng, văn bản hủy, văn bản chấm dứt…

– Nêu thông tin thay đổi trong quá trình đầu tư (cổ phần hóa, chuyển nhượng dự án, chia, tách, sáp nhập, mua bán, chuyển đổi công ty….)

– Thông tin về kết quả đầu tư tính đến thời điểm báo cáo…

– Thông tin về dự báo khả năng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo…

– Thông tin về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

– Thông tin đánh giá về năng lực tài chính (vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn…) để tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án đầu tư.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất

2.1. Lý do đề nghị điều chỉnh:

– Nêu rõ lý do đề nghị của người sử dụng đất…

– Nêu rõ lý do đề nghị của cơ quan có thẩm quyền (có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ – nếu có).

2.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thể hiện trong quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

Trên cơ sở đề nghị của7…..và kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ và thực địa do Ủy ban nhân dân …………..tổ chức, Ủy ban nhân dân ……thống nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thể hiện trong Quyết định số……………ngày ………………của Thủ tướng Chính phủ…….. theo các nội dung sau:

STT

Nội dung điều chỉnh

Cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số… ngày…tháng…năm… của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất

1

Cơ cấu sử dụng đất tính theo tổng diện tích đất được giao, thuê …(ghi theo nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ), trong đó:

 

 

1.1

Tổng diện tích đất thu hồi

 

 

1.2

Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu có)

 

 

1.3

Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư sử dụng theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu có)

 

 

1.4

Tổng diện tích đất cho chủ đầu tư sử dụng theo hình thức thuê đất (nếu có)

 

 

1.5

Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư quản lý (nếu có)

 

 

1.6

Thông tin khác…

 

 

 

 

 

 

2

Cơ cấu sử dụng đất tính theo từng mục đích sử dụng đất/từng hạng mục …

 

 

2.1

Hạng mục/mục đích…

 

 

a

Diện tích đất

 

 

b

Vị trí, ranh giới

 

 

c

Thời hạn….., kể từ….đến…

 

 

d

Hình thức sử dụng (giao/thuê….)

 

 

đ

Mục đích/chức năng…

 

 

e

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có)

 

 

 

………………….

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

>>> Tải mẫu tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất 

Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án:

1 Bổ sung Mẫu số 3đ vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

2 Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất

3 Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

4 Ghi đầy đủ tên văn bản đề nghị của người sử dụng đất hoặc của cơ quan có thẩm quyền

5 Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

6 Ghi tên dự án đầu tư  theo văn bản của cấp có thẩm quyền

7 Ghi đầy đủ tên văn bản đề nghị của người sử dụng đất hoặc của cơ quan có thẩm quyền

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai