Thủ tục xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường là vấn đề quan tâm toàn cầu, nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp xử lý chất thải...Thủ tục xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Câu hỏi của bạn về báo cáo đánh giá tác động môi trường:

     Xin chào luật sư!

     Công ty tôi là công ty cổ phần vừa đăng ký kinh doanh, ngành nghề sản xuất túi ni lông với công suất dự kiến là 2000 tấn sản phẩm/năm. Vậy để mở xưởng sản xuất tôi cần phải xin giấy phép gì không?

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của bạn về báo cáo đánh giá tác động môi trường:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về báo cáo đánh giá tác động môi trường, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

1. Cơ sở pháp lý về báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Nội dung tư vấn về báo cáo đánh giá tác động môi trường

     Môi trường là vấn đề quan tâm toàn cầu, nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp xử lý chất thải, hóa chất độc hại ra môi trường. Đồng thời, đối với những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh làm phát sinh chất thải gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho môi trường đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trách nhiệm của những đơn vị này.

2.1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

     Theo quy định tại phụ lục II nghị định 40/2019/NĐ-CP, nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ nhựa được quy định như sau:

STT

Dự án

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1

2

3

4

5

79

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa

Tất cả đối với cơ sở có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với nguyên liệu nhựa khác

Tất cả

Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm đối với nguyên liệu nhựa khác

     Theo đó, công ty của bạn đăng ký ngành nghề sản xuất túi ni lông với công suất dự kiến là 2000 tấn sản phẩm/năm thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

2.2. Thủ tục đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     Sau khi doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể được quy định tại nghị định 40/2019/NĐ-CP:

– Bước 1: Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ dự án gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

  • 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
  • 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;
  • 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Bước 2: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

     + Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

     + Thời hạn thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     + Kết quả thẩm định có giá trị làm căn cứ để ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

     Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định.

– Bước 3: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

     Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường phải chỉnh sửa, bổ sung, trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định (thời gian hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường không tính vào thời gian thẩm định), chủ dự án phải hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:

  • 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số lượng đủ để gửi kèm theo 01 đĩa CD trong đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).

     +  Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến, cơ quan thẩm định có trách nhiệm:

  • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Mẫu
  • Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan thẩm định phải có văn bản nêu rõ lý do gửi chủ dự án.

     + Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có hiệu lực pháp lý bắt buộc thực hiện, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

     + Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải công khai quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường trên cổng thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường đến chủ dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường

     Lưu ý: Trường hợp có thay đổi chủ dự án, chủ dự án mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh biết.

     Kết luận: Công ty của bạn là công ty cổ phần đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất túi ni lông. Theo quy định của pháp luật, đây là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhựa thuộc danh mục độc hại khi thải ra môi trường, do đó doanh nghiệp  phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Ngoài ra, công ty của bạn còn phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về báo cáo đánh giá tác động môi trường, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung