Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất năm 2018

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất năm 2018 được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, cụ thể:

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Kiến thức của bạn:

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất năm 2018

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đầu tư 2014;
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;

Nội dung kiến thức về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư:

     Căn cứ quy định tại Điều 17 Luật đầu tư 2014 và Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định như sau:

1. Ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư gồm những nội dung sau đây:

  • Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
  • Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

2. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư

  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư.
  • Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định trên, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này, quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.
thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

3. Các trường hợp điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;
  • Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;
  • Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Lưu ý: Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng.

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!