Tải quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Vote QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm […]

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bãi bỏ Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa, Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Mẫu số 03A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……….             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


BẢO HIỂM XÃ HỘI …………               
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………… /QĐ-BHXH                         . . ., ngày . . .  tháng . . .  năm  . . .

                                                                                    Mã số BHXH ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

      Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ………………..

 

          Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

          Căn cứ Quyết định số . . . . ./QĐ-TCCB ngày . . .  tháng . . . năm . . .  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội …………..;

          Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: . . .  ngày . . . . .  tháng . . . năm . . . . . của Hội đồng giám định y khoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 

          Theo đề nghị tại Công văn số ….  ngày ….  tháng …..   năm  ……  của . . . . . . . . . . . . . . . .và hồ sơ của ông, bà . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. .,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông/Bà: ……………………………………. Sinh ngày..…tháng…năm……………

Tên đơn vị sử dụng lao động: ………………………………. …………………………………….

Bị tai nạn lao động ngày ………………………………. …………………………………….

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày…/tháng……/năm…. là…..năm…..tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp tai nạn lao động:. . . . .. . . . đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  %

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng từ tháng…….năm ………………

Điều 2.  Mức hưởng trợ cấp như sau:

  1. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . …..đồng
  2. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . ….. . . . . . . . . . đồng
  3. Trợ cấp người phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a+b+c): . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……)

  1. Mức phí giám định y khoa được hưởng: ………………………………. đồng
  2. Hình thức nhận trợ cấp (2): ………………………………………………………………….

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

Ông/Bà…………………………;

– Đơn vị sử dụng lao động;

– Lưu hồ sơ (01 bản).

GIÁM ĐỐC

 (ký, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú về quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

– (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

– (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản, số tài khoản…., tên ngân hàng mở tài khoản…., chi nhánh ngân hàng mở tài khoản…..”.

 – (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”.

Bạn có thể xem đầy đủ quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng theo đường link dưới đây:

>>> Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Bài viết tham khảo

      Để được tư vấn chi tiết về quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi vềEmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

        Chuyên viên: Hồng Hạnh