Tải quyết định về việc hưởng BHXH một lần

Vote QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG BHXH MỘT LẦN Quyết định về việc hưởng BHXH một lần ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể […]

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG BHXH MỘT LẦN

Quyết định về việc hưởng BHXH một lần ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bãi bỏ Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa, Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này.


BẢO HIỂM XÃ HỘI  …………………

BẢO HIỂM XÃ HỘI …………………..

 

Số: …………………../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………., ngày …… tháng …. năm …….

BHXH 1 LẦN

MÃ SỐ BHXH……………………..

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI …………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng …năm … của … về việc thành lập Bảo hiểm xã hội …………… ;

Căn cứ hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông/bà … cư trú tại (1)………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/Bà ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày … tháng … năm …

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ(2): ……………………………………..

Cơ quan, đơn vị/Nơi đóng BHXH tự nguyện: …………………………………………

Tổng số thời gian đóng BHXH: … năm …tháng, trong đó có … năm … tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH: … đồng

Được hưởng BHXH một lần như sau:

  1. Mức hưởng BHXH một lần (a1+ a2): …………….. đồng, trong đó:

a1. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH trước năm 2014:

BQTLTN x số năm x 1,5 = …………………………… đồng

a2. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi

BQTLTN x số năm x 2 = …………………………………………… đồng

  1. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………………………….. đồng
  2. Phí khám giám định y khoa (nếu có):………………………………………. đồng
  3. Mức hỗ trợ của Nhà nước cho việc đóng BHXH tự nguyện: …… đồng

Tổng số tiền trợ cấp (a + b + c – d): ………………………………………. đồng

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………….đồng)

Hình thức nhận tiền (3):…………………………………………………………….

Điều 2. Ông/Bà Kế toán trưởng, Phụ trách Chế độ BHXH… (4) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ông/Bà ……………………;

– Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

 

Hướng dẫn kê khai quyết định về việc hưởng BHXH một lần

– (1) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

– (2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này.

– (3) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản, số tài khoản…., tên ngân hàng mở tài khoản…., chi nhánh ngân hàng mở tài khoản…..”

– (4) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng, Phụ trách Chế độ BHXH” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch – Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận ………”.

Trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 01 năm thì không hiển thị tiết a1 và a2 mà hiển thị mức hưởng tại điểm a Điều 1 theo quy định.

Bạn có thể xem đầy đủ quyết định về việc hưởng BHXH một lần theo đường link dưới đây:

>>> Quyết định về việc hưởng BHXH một lần

Bài viết tham khảo

      Để được tư vấn chi tiết về quyết định về việc hưởng BHXH một lần quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi vềEmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

        Chuyên viên: Hồng Hạnh