Tải mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Tải mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: Xét đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tại văn bản số ngày....tháng ... năm ... của ……..

TẢI MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
——————-(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/……-…….
V/v xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm phân bón….

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

Kính gửi:……………………….(2)

Xét đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón tại văn bản số  ngày….tháng … năm … của ……..(2), …………………(1) xác nhận nội dung quảng cáo phân bón như sau:

  1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị quảng cáo: ………………………………………………………….. (1)
  2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….
  3. Tên phân bón quảng cáo: ………………………………………………………………………………….
  4. Nội dung quảng cáo: kịch bản, đĩa CD quảng cáo đính kèm hồ sơ.
  5. Phương tiện quảng cáo: ……………………………………………………………………………………
  6. Hiệu lực quảng cáo: …………………………………………………………………………………………

Sản phẩm phân bón … của ……………(2) đã được ……………………..(3) công nhận lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số           /2017/NĐ-CP ngày    tháng     năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Đề nghị ……………….(2) thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung và hiệu lực đã được xác nhận./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, …………….

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

(2) Tên tổ chức, cá nhân

(3) Cơ quan ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Bạn có thể tải mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo đường link  dưới đây:

    >>> Tải mẫu  văn bản xác nhận nội dung quảng cáo 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tải mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.