Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử: Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành...

1. Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được hiểu như thế nào?

     Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là mẫu do các cơ quan có thẩm quyền ban hành ra để hủy bỏ các Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước đó, các biện pháp đó do Tòa án quyết định hủy bỏ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự hoặc được áp dụng độc lập với vụ việc đó nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn tinh trạng tài sản, bảo vệ chứng cứ hoặc bảo đảm cho việc thi hành án dân sự theo quy định.

2 Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

   Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, theo mẫu số 62: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN….(1)

Số:…./……/QĐ-BPKCTT(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…….. tháng……. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………

Thành phần Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông (Bà) ………………………………………….

(Các) Thẩm phán: Ông (Bà) ……………………………………………………………

Các Hội thẩm nhân dân:

  1. Ông (Bà) ………………………………………………………………………………….
  2. Ông (Bà) ………………………………………………………………………………….
  3. Ông (Bà) ………………………………………………………………………………….

     Căn cứ vào khoản 2 Điều 67 và khoản 2 Điều 74 của Luật tố tụng hành chính;

     Xét thấy(4)……………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều(5)…………… của Luật tố tụng hành chính đã được Tòa án nhân dân …………………………. áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số……../……../QĐ-BPKCTT ngày…….. tháng…….. năm……..
  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhận:

Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp  hoặc gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 75 của Luật tố tụng hành chính;

– Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 62- Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ: Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ-BPKCTT).

(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người thì chỉ ghi họ tên Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa, bỏ dòng “Thẩm phán”; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người thì ghi họ tên Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa, họ tên Thẩm phán, họ tên ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ tên Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa, họ tên hai Thẩm phán, bỏ dòng “Các Hội thẩm nhân dân”.

(4) Tòa án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật tố tụng hành chính thì ghi theo quy định tại điểm đó (ví dụ: nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 74 của Luật tố tụng hành chính thì ghi: “Xét thấy người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng”).

(5) Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng quy định tại điều luật nào của Luật tố tụng hành chính thì ghi điều luật đó.

Bạn có thể tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử tại:

>>>>> Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo: