Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy ... Mẫu số 02 ban hành kèm Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

TẢI MẪU GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Số ……………………

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………………….

E-mail………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG BỐ:

Sản phẩm: ……………………………………………………………………………………………………

Xuất xứ: tên và địa chỉ, điện thoại, fax, email của nhà sản xuất (đối với sản phẩm nhập khẩu phải có tên nước xuất xứ)

…………………………………………………………………………………………………………………

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………………………………………

Phương thức đánh giá sự phù hợp (đối với trường hợp công bố hợp quy):

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

 

                                                                              ……….., ngày ….. tháng …… năm…….

                                                                                 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
                                                                                  (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy:Tại đây  

       Liên kết tham khảo: