Tải mẫu đơn đề nghị được giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân

Tải mẫu đơn đề nghị được giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân5 (100%) 1 vote CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG (dùng cho hộ gia đình, cá nhân, […]

Tải mẫu đơn đề nghị được giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân
5 (100%) 1 vote

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân ………………………………………..

     1. Tên người đề nghị (cá nhân/hai vợ chồng/ hộ gia đình/tên cộng đồng (chữ in hoa):………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó; Cộng đồng dân cư thôn thì ghi chữ “Cộng đồng“ và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó )

     2. Địa chỉ thường trú ……………………………………………………………………………………………………….

     3. Thông tin về đất và rừng

     a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng hay thuê đất, thuê rừng): ………………………………

     b) Về đất:

    Địa chỉ khu đất ……………………………………………………………………………………………………….

    Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)………………………………………..

    Thời hạn (năm) ………………………………………………………………………………………………………

    Mục đích sử dụng đất ……………………………………………………………………………………………………….

     c) Về rừng

    Vị trí khu rừng (tiểu khu, khoảnh, lô): ……………………………………………………………….

    Diện tích (ha): ………………………………………………………………………………………………..

    Nguồn gốc rừng: ……………………………………………………………………………………………

    Thời hạn (năm) …………………………………………………………………………………………….

    Mục đích sử dụng rừng: …………………………………………………………………………………

     4. Cam kết sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ và phát triển rừng. Trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định./.

                                                                                   ……..ngày        tháng        năm …..

                                                                                  Người đề nghị /người đại diện

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của UBND xã

     1. Về hộ gia đình, cá nhân/tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn………………………………………….

     2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng của người đề nghị/cộng đồng dân cư ……………………………………………………………………………..

     3. Về sự phù hợp với quy hoạch ……………………………………………………………

                                                                                    …… ngày      tháng      năm…..

                                                UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                          (Ký tên và đóng dấu)

 ……………………………………………………………………………………………………………………

     Bạn có thể xem chi tiết đơn đề nghị được giao đất giao rừng tại:

    >>>> Tải đơn đề nghị được giao đất, giao rừng hoặc thuê đất, thuê rừng

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị được giao đất giao rừng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.