Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông mới nhất 2020

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020 được quy định như thế nào?...Hình thức thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông..điều kiện thông qua....

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020

Câu hỏi của bạn về nghị quyết định của đại hội đồng cổ đông 2020:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn luật sư tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật mới nhất năm 2020.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020

2. Nội dung tư vấn về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020

      Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Hằng năm, đại hội đồng cổ đông phải tiến hành họp thường niên và có thể họp bất thường. Theo đó, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua và ban hành. Vậy, hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông được quy định như thế nào? Hiện nay, luật doanh nghiệp năm 2014 hiện hành quy định về vấn đề này như sau:

2.1. Hình thức thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020

     Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thể hiện việc tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia dự họp. Theo đó, nghị quyết phải được thông qua dưới các hình thức nhất định và được ghi nhận tại điều 143 luật doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể như sau:

Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

     Căn cứ vào quy định trên ta thấy, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hai hình thức, đó là: biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, đối với một số vấn đề quan trọng thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông cần được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông như: Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; định hướng phát triển công ty; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm,…Trừ trường hợp điều lệ công ty quy định các vấn đề khác.

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020

2.2. Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020

     Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí của mình bằng cách thông qua nghị quyết, cũng tương tự như các tổ chức khác, đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định của mình bằng cách lấy ý kiến của những thành viên (cổ đông). Theo đó, các nghị quyết được thông qua khi đảm bảo một tỷ lệ tán thành nhất định của các cổ đông tham gia. Theo điều 144 luật doanh nghiệp 2014, điều kiện để một nghị nghị quyết được thông qua bao gồm những nội dung sau:

     – Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

  • Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  • Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  • Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  • Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
  • Tổ chức lại, giải thể công ty;
  • Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

     – Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

     – Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

      – Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

      Ghi chú: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

     Kết luận: Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng cách biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Đồng thời, đối với các vấn đề quan trọng như: Quyết định về Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu quản lý công ty,….phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với các vấn đề khác và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì tỷ lệ này là 51%.

      Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung