• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Nghị Quyết 10/2023/NQ-HĐND do HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06/07/2023 và có hiệu lực từ ngày 16/07/2023.

  • Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND về diện tích nhà ở tối thiểu để nhập hộ khẩu tại Hà Nội
  • Nghị quyết 10/2023
  • Văn bản luật hành chính
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Hiệu lực của Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND

     Nghị Quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06/07/2023 và có hiệu lực từ ngày 16/07/2023.

2. Nội dung Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2023/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH NHÀ Ở TỐI THIỂU ĐỂ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀO CHỖ Ở HỢP PHÁP DO THUÊ, MƯỢN, Ở NHỜ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú;

Xét Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BPC ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến hết năm 2030.

2. Đối tượng áp dụng:

- Công dân Việt Nam đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Cư trú năm 2020;

- Cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Ủy ban nhân dân các cấp;

- Tổ chức, cá nhân sở hữu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ.

Điều 2. Quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội:

- Đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người;

- Đối với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người;

- Diện tích nhà ở tối thiểu tại quy định này là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, quyền hạn được pháp luật quy định; trong quá trình thực hiện có rà soát, đánh giá các tác động báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp thực tế phát triển của Thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2023./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của QH;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP, VP UBND TP;
- TT. HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng GTĐTTP, Công báo Thành phố;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

           
                              Nguyễn Ngọc Tuấn

>>> Tải Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND về diện tích nhà ở tối thiểu để nhập hộ khẩu tại Hà Nội

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND về diện tích nhà ở tối thiểu để nhập hộ khẩu tại Hà Nội quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178