Mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực....

MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

    Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định tại phụ lục nghị định này.

…………(1)………..
…………(2)………..

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S: …../…..(3)…..ĐKHĐ

………., ngày …. tháng …. năm 20….

 

Kính gửi: ………………….(4)………………………………...

1. Tên cơ sở đăng ký: ……………………………………..(5)………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………(6)……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………., Fax: ………………………………………………………..

Website:…………………………….………, Email: ………………………………………………………

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): …………………………………………………….

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm cấp: …………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………………….

4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ……………………………………………….

Quyết định bổ nhiệm/công nhận số: ………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm cấp: …………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………………….

5. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Tại trụ sở chính:

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã ngành/nghề (7)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào to

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): ……………………….(8)………………

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã ngành/nghề (9)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

Nơi nhận:
– Như trên; 

– ………….;
– Lưu: VT, ….

…………….(10)……………..
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

     Hướng dẫn ghi mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

(1): Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) và (5): Ghi đúng tên cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo tên trong quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3): Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(6): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(7), (9): Mã ngành, nghề áp dụng đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

(8): Ghi cụ thể địa chỉ của từng phân hiệu/địa điểm đào tạo khác;

(10): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

    Bạn có thể tải mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại:

    >>>>> Mẫu văn bản đăng ký về hoạt động giáo dục nghề nghiệp

    Trên đây là mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: