Ký thay được quy định như thế nào?

Ký thay được quy định như thế nào ...đối với các cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan tổ chức có thể giao...

KÝ THAY ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Kiến thức của bạn:

     Ký thay được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 110/2004 NĐ-CP về công tác văn thư
  • Nghị định 09/2010 NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004 về công tác văn thư

Nội dung tư vấn:

     Khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

     Căn cứ vào Điều 10 nghị định 110/2004 NĐ-CP quy định về ký văn bản:

     “ Điều 10. Ký văn bản

  1. Ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay ( KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
  2. Ở cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể

      a) Đối với những vấn đề quan trọng của cơ quan, tổ chức mà theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của tổ chức, phải được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số, việc ký văn bản được quy định như sau:

      Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt (TM.) tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức;

     Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

       b) Việc ký văn bản về những vấn đề khác được thực hiện như quy định tại khoản 1 của Điều này.

       3.Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho một cán bộ phụ trách dưới mình một cấp thừa ủy quyền cho một cán bộ phụ trách dưới một cấp thừa ủy quyền (TUQ.)

       4.Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vụ thừa lệnh ( TL.) một số loại văn bản. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký.

        5.Khi ký văn bản không dùng bút chì; không dùng mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai.”

 

Ký thay

Ký thay

       Căn cứ vào Nghị định 09/2010 NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004 về công tác văn thư

  1. Sửa đổi, bổ sungkhoản 1 và 3 Điều 10 như sau:

      “1. Ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.”.

        “3. Ký thừa uỷ quyền

      Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa uỷ quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền”.

      Như vậy, đối với các cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật

       Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: