Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về ...

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kiến thức của bạn:

     Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  •  Luật an toàn thực phẩm 2010
  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
  • Thông tư 47/2014/TT-BYT
  • Thông tư 26/2012/TT-BYT

 Nội dung tư vấn

  1. Trình tự thực hiện

     Bước 1: Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh/thành phố

     Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện để cấp đổi Giấy chứng nhận, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

     Bước 3: Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     – Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo Mẫu 4 Thông tư 26/2012/TT-BYT)

     – Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);

     – Giấy chứng nhận (Bản gốc);

     – Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);

     – Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

     Số lượng hồ sơ:  01 bộ

     3. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu số 04

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi :

(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

Cơ sở………………………..đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số………………….., ngày…. tháng…… năm………..của…………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Lý do cấp đổi:……………………………………………………………

Hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận bao gồm :

1. Đơn đề nghị  cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2…………………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: