Điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, cụ thể:

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kiến thức của bạn:

Điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;

Nội dung kiến thức về điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài:

1. Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài

     Được quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2014: “14. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”

2. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

2.1 Khái niệm điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

     Khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư.

2.2 Các trường hợp áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

     Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
 • Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2.3 Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, bao gồm:

 • Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Điều kiện về hình thức đầu tư;
 • Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

3. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

     Việc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP như sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;
 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;
 • Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;
 • Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện và nguyên tắc áp dụng điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!