Cách thức xác minh thiệt hại theo Luật

Cách thức xác minh thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được quy định tại Điều 14 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, cụ thể:

CÁCH THỨC XÁC MINH THIỆT HẠI

Câu hỏi của bạn về cách thức xác minh thiệt hại:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Cách thức xác minh thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về cách thức xác minh thiệt hại:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách thức xác minh thiệt hại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách thức xác minh thiệt hại như sau:

1. Cơ sở pháp lý về cách thức xác minh thiệt hại:

2. Nội dung tư vấn về cách thức xác minh thiệt hại:

Cách thức xác minh thiệt hại

Cách thức xác minh thiệt hại

     Điều 14 Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định cách thức xác minh thiệt hại quy định tại Điều 45 của Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước 2017 như sau:

2.1 Việc xác minh thiệt hại được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây:

 • Xác định các thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong văn bản yêu cầu bồi thường;
 • Yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
 • Tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người yêu cầu bồi thường với cá nhân, tổ chức có liên quan. Việc tổ chức trao đổi ý kiến phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của cá nhân, tổ chức tham gia;
 • Đề nghị giám định các tài liệu, chứng cứ mà người yêu cầu bồi thường đưa ra trong hồ sơ trong trường hợp có căn cứ cho rằng các tài liệu, chứng cứ đó là giả mạo hoặc trong trường hợp cần thiết khác;
 • Xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản tại nơi có tài sản bị thiệt hại;
 • Lấy ý kiến bằng văn bản của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại và mức bồi thường mà người yêu cầu bồi thường yêu cầu trong hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;
 • Định giá tài sản, giám định thiệt hại theo quy định tại Điều 17 Nghị định này;
 • Trường hợp một trong các thiệt hại mà người yêu cầu bồi thường đã cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này và đúng quy định của pháp luật thì người giải quyết bồi thường tiến hành xác minh tại chỗ đối với thiệt hại đó.

2.2 Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại thì việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản và có chữ ký của người giải quyết bồi thường, chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu bồi thường vào từng trang của biên bản. Biên bản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm lập biên bản;
 • Lý do kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại;
 • Thời hạn xác minh thiệt hại được kéo dài.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cách thức xác minh thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.