Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước

Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước5 (100%) 1 vote VĂN BẢN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1         Mẫu số 05A/2013/TT-LLTP văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan […]

Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước
5 (100%) 1 vote

VĂN BẢN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

        Mẫu số 05A/2013/TT-LLTP văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được ban hành kèm theo thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

              …………………………

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  

          ……, ngày…… tháng……năm……

Kính gửi:1 …………………………………

           Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009,……………………………….

…………………………………………2 đề nghị …………………………………………1cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………………… 3. Giới tính………………….

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../ ……… 5. Nơi sinh :…………………………………………………..

6. Quốc tịch :…………………………………………7. Dân tộc…………………………………………………

8. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Nơi tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :……………………………………Số:……………………………………………………

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………………………….

11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có Không        

12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

 

Nơi nhận:

Như trên;

 

…………………………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú :

1 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

     Bạn có thể tải văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cơ quan nhà nước tại đây:

>> Mẫu số 05a văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cơ quan nhà nước

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.