Thông tư 21/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 21/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động xổ số điện toán...

Thông tư 21/2020/TT-BTC

     Ngày ngày 08 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động xổ số điện toán. Cụ thể như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2019/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định s 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ s;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định s1109/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán thành lập Công ty kinh doanh xsố tự chọn số điện toán tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dn hoạt động kinh doanh xổ stự chọn số điện toán.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán như sau:

1. Điểm c khoản 2 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số: là lãnh đạo một số phòng, ban nghiệp vụ, chi nhánh của công ty xổ số điện toán;”

2. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 24 như sau:

“3a. Trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều này, công ty xổ số điện toán được bổ sung thành phần Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo thứ tự ưu tiên: là trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh………….

>>>Bạn có thể tải Thông tư 21/2020/TT-BTC: Tại đây

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thông tư 21/2020/TT-BTC, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung