Tải mẫu về việc hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tải mẫu về việc hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chínhĐánh giá bài viết MẪU VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC HOẶC HỦY BỎ MỘT PHẦN HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH […]

Tải mẫu về việc hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Đánh giá bài viết

MẪU VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC HOẶC HỦY BỎ MỘT PHẦN HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

   Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể về việc hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại mẫu số 11:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:           /QĐ-BHXH

………….., ngày…. tháng… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ………………………………………………………………………………………………………………1;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………ngày ……/……/… của…………2,

Tôi:……………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………….

Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực (hoặc một phần hiệu lực) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………………… ngày ……/……/……… của …2 đối với:………………………..

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):……

– Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số:……….. Do:……………..cấp ngày ……/……/………  Nơi cấp:………………………………

Đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………………………………………..

Nội dung hủy bỏ:…………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này và yêu cầu hoàn trả tiền phạt của ông (bà)/tổ chức bị xử phạt,…….3 hoàn trả toàn bộ tiền xử phạt (hoặc một phần) tiền xử phạt là……………..đồng cho………………… (nếu có thay đổi liên quan đến tiền phạt).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký……..4 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

 Lưu: VT, …

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

    Hướng dẫn ghi mẫu hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan.

2 Người ra quyết định.

3 Tổ chức, cá nhân liên quan và tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân đã nộp tiền phạt.

4 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Bạn có thể tải mẫu hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại:

    >>>>> Mẫu hủy bỏ hiệu lực, hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hủy bỏ hiệu lực hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn