Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt5 (100%) 1 vote      Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 02) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư […]

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
5 (100%) 1 vote

     Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 02) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/QĐ-XPVPHC

……………(2), ngày ….. tháng … … năm … ….

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt*

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ (3) ………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……./BB-VPHC lập ngày …../ …../ …….;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số…… /BB-GTTT lập ngày…./…./…..(nếu có);

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm, hành chính, số ……../BB-XM lập ngày …../ ……/…….. (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-GQXP ngày …./…../…… (nếu có),

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ (4): ………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>:……………………………………………………………………. Giới tính: ………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/…….. Quốc tịch:…………………………………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………….. ngày cấp: ……./ ……/……..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………………

Hạng xe được phép điều khiển ghi trong GPLX (5):…………………………………………………….

<1. Tên tổ chức vi phạm >: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:…………………..; ngày cấp:…./…./…..; nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật (6): ………………………………………………. Giới tính:………….

Chức danh (7): ……………………………………………………………………………………………………..

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính (8): ……………………………………………………….

3. Quy định tại (9): ………………………………………………………………………………………………..

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): ………………………………………………………………………..

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): …………………………………………………………………………

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính (10):

Cụ thể (11): …………………………………………………………………………………………………………..  

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có) (12): ……………………………………………………………..

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) (13): …………………………………………………..

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả (14) ………..ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là: ………………………………

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..) cho (15): ………………………..là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……../……./………

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (16) ……………… là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành, quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà)/tổ chức (17)……………….không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức (17) …………. phải nộp tiền phạt tại (18)……………hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số (19) ………….……. của (20) ………….trong thời hạn …… ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức (17) …………………………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (20) …………………….. để thu tiền phạt.

3. Gửi cho (21) …………………… để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

___________

* Mẫu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể).

(4) Ghi chức danh, và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Trường hợp ghi thông tin giấy phép lái xe thì ghi đầy đủ những hạng được phép điều khiển ghi trong giấy phép lái xe (ví dụ: A1, D, FC…).

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm.

(9) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(10) Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo/phạt tiền/tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/trục xuất).

(11) Ghi chi tiết theo trình thức xử phạt chính đã áp dụng (trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn thì ghi rõ số của giấy phép lái xe bị tước, loại xe không được phép điều khiển do bị tước <xe mô tô hoặc xe ô tô hoặc máy kéo>, thời hạn tước, thời điểm tước).

dụ: Ông Nguyễn Văn B đã được cấp một giấy phép lái xe số 150012345678, trong đó ghi gộp các hạng: A1, A4, D và FC. Ông Nguyễn Văn B điều khiển xe ô tô tham gia giao thông và thực hiện hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt chính là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng. Khi đó sẽ ghi trong Quyết định xử phạt như sau:

– Hạng xe được phép điều khiển ghi trong GPLX(5) ghi là: A1, A4, D và FC.

– Hình thức xử phạt chính (10) ghi là: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng.

– Cụ thể (11) ghi là: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe số 150012345678 để điều khiển xe ô tô. Thời gian tước 24 tháng, kể từ ngày… tháng … năm ….

(12) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ tên tang vật, phương tiện vi phạm, hành chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cả bằng số và bằng chữ) tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ); trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn thì ghi rõ số của giấy phép lái xe bị tước, loại xe không được phép điều khiển do bị tước (xe mô tô hoặc xe ô tô hoặc máy kéo), thời hạn tước, thời điểm tước.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn C đã được cấp một giấy phép lái xe số 150012345678, trong đó ghi gộp các hạng: A1, A4, D và FC. Ông Nguyễn Văn C điều khiển xe mô tô tham gia giao thông và thực hiện hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng. Khi đó sẽ ghi trong Quyết định, xử phạt như sau:

– Hình thức phạt bổ sung (nếu có)(12) ghi là: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe số 150012345678 để điều khiển xe mô tô. Thời gian tước 02 tháng, kể từ ngày… tháng… năm …..

(13) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải thực hiện.

(14) Ghi cụ thể thời hạn thực hiện của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

(15) Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì ghi tên của cơ quan đã thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

(16) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm,

(17) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(18) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm, thu tiền phạt.

(19) Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

(20) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(21) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

…………………………………………………………………………

     Bạn có thể tải Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt tại:

     >>> Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.