Tải mẫu quyết định về việc thu hồi tiền theo quy định pháp luật

Tải mẫu quyết định về việc thu hồi tiền theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI TIỀN    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động […]

Tải mẫu quyết định về việc thu hồi tiền theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI TIỀN

   Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu quyết định về việc thu hồi tiền chức danh người ra quyết định tại mẫu số 10:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:  ………/QĐ-BHXH

………….., ngày…. tháng… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi tiền

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ…………………………………………………………………….. 1;

Căn cứ …………………………………………………………………….. 2;

Căn cứ Quyết định số……..ngày …./…./……của …..3 về ….. 4;

Xét…………………………………..5 của………………………………..6;

Xét đề nghị của……………………………………………………………7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiền………………………….. của………………………………6

Điều 2. Trong thời hạn…..ngày, kể từ ngày …./…./……,…………..6 có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của ……………..7, tại …………………………. 9

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký…….6, ……7 và…….10 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

– ……………;
 Lưu: VT, …

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

quyết định về việc thu hồi tiền

Quyết định về việc thu hồi tiền

   Hướng dẫn ghi mẫu quyết định về việc thu hồi tiền

1 Văn bản làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định (VD: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Các văn bản hướng dẫn, Quyết định ban hành quy định công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra của BHXH Việt Nam…).

2 Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành Quyết định thanh tra.

3 Chức danh người ra quyết định thanh tra.

4 Tên cuộc thanh tra.

5 Lý do của việc thu hồi tiền.

6 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiền bị thu hồi.

7 Cơ quan đề nghị thu hồi.

8 Số tiền thu hồi.

9 Tên tổ chức tín dụng mà cơ quan ra quyết định thu hồi tiền mở tài khoản.

10 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Bạn có thể tải mẫu quyết định về việc thu hồi tiền tại:

    >>>>> Quyết định về thu hồi tiền

 

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định về việc thu hồi tiền, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn