Tải mẫu quyết định hoãn phiên tòa cho hội đồng xét xử

Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về tải mẫu quyết định hoãn phiên tòa cho hội đồng xét xử

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH HOÃN PHIÊN TÒA CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

 Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định hoãn phiên tòa cho hội đồng xét xử, cụ thể theo mẫu số 18: 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1)

Số:…../….. (2)/QĐST-HC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

…………., ngày … tháng … năm…

 

QUYẾT ĐỊNH

HOÃN PHIÊN TÒA

                            

TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………..

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)…………………………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)……………….

Các Hội thẩm nhân dân:

  1. Ông (Bà)………………………………………………………………………………
  2. Ông (Bà)………………………………………………………………………………
  3. Ông (Bà)………………………………………………………………………………

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)(3)……………………………………………………….

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(4)………………………. tham gia phiên tòa:

Ông (Bà) ………………………………………. – Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính thụ lý số:……../……../TLST-HC ngày….. tháng….. năm…..(5) về (6)……………………….

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:…………./……………/QĐST-HC….. ngày….. tháng….. năm…….(7)

 

Xét thẤy:

 

    (8)……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào các điều(9) …………….. và Điều 163 của Luật tố tụng hành chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

  1. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý số…/…/TLST-HC ngày….. tháng….. năm…..
  2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án được ấn định như sau:(10)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Nơi nhận:

–   Ghi theo quy định tại khoản 4
Điều 163 của Luật TTHC;

–   Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

ThẨm phán – ChỦ tỌA phiên tÒA

     (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quyết định hoãn phiên tòa cho hội đồng xét xử

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 18-HC:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định hoãn phiên tòa; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định hoãn phiên tòa (ví dụ:
Số: 179/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên tòa.

(4) Ghi tương tự hướng dẫn tại điểm (1) nhưng thay các chữ “Tòa án nhân dân” bằng “Viện kiểm sát nhân dân”.

(5) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(6) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”).

(7) Ghi số, năm của Quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ:
số 59/2017/QĐST-HC).

(8) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên tòa hành chính sơ thẩm thuộc trường hợp cụ thể nào quy định tại điều luật tương ứng của Luật TTHC (ví dụ: Xét thấy người khởi kiện đã được Tòa án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất vì lý do tai nạn giao thông).

(9) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của Luật TTHC (ví dụ: người khởi kiện vắng mặt lần thứ nhất quy định tại khoản 1 Điều 157 của Luật TTHC thì ghi: “Căn cứ vào khoản 1 Điều 157 và Điều 163 của Luật TTHC”).

(10) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa hành chính sơ thẩm (ví dụ: Phiên tòa hành chính sơ thẩm sẽ được mở lại vào hồi 8 giờ 00 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận B, thành phố H), địa chỉ số….phố…phường….quận B, thành phố H. Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án sẽ được Tòa án thông báo sau”.

>>>Bạn có thể tải Mẫu quyết định hoãn phiên tòa cho hội đồng xét xử

     Trên đây là mẫu quyết định hoãn phiên tòa cho hội đồng xét xử cho hội đồng xét xử trong tố tụng hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: