Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử cho hội đồng xét xử

Quyết định đưa vụ án ra xét xử cho hội đồng xét xử Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu

 

 QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

 

Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử, cụ thể mẫu số 16:

TÒA ÁN NHÂN DÂN…… (1)

 Số:……/…… (2)/QĐXXST-HC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……., ngày…… tháng…… năm…..

       QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

Căn cứ vào các điều 38, 130, 131 và 146 của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số …../…. /TLST-HC ngày….. tháng….. năm…….. (3);

 

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về:(4)…………………………, giữa:

Người khởi kiện:(5)………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:(6)……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Thời gian mở phiên tòa:……giờ….. phút, ngày…… tháng…… năm……………

Địa điểm mở phiên tòa:…………………………………………………………………….

Vụ án được xét xử công khai (hoặc xét xử kín).

  1. Những người tiến hành tố tụng:(8)

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông (Bà)…………………………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà)…..

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)…………………………………………..

Các Hội thẩm nhân dân: Ông (Bà)……………………………………………………..

Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)………………………………..

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)(9)………………………………………………………..

Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)……………………………..

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân(10)……………… tham gia phiên tòa:

Ông (Bà)………………………………………………………………….. – Kiểm sát viên

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân dự khuyết (nếu có):………………..

  1. Những người tham gia tố tụng khác (nếu có):(11)………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:

– Theo khoản 2 Điều 146 Luật tố tụng hành chính;

– Lưu hồ sơ vụ án.

ThẨm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 16-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ:
Số: 199/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(4) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất”).

(5) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

 (7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(8) Nếu Hội đồng xét xử gồm ba người thì chỉ ghi họ tên của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, bỏ dòng “Thẩm phán..”.; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm người, thì ghi họ tên của Thẩm phán, họ tên của cả ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu có Hội thẩm nhân dân dự khuyết, thì ghi họ tên của Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

(9) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên tòa.

(10) Ghi tương tự hướng dẫn tại điểm (1) nhưng thay các chữ “Tòa án nhân dân” bằng “Viện kiểm sát nhân dân”.

(11) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

Bạn có thể tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử theo link dưới đây:

>>>>>>>>>>>>Mẫu số 16: mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

     Trên đây là mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử cho hội đồng xét xử. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: