Tải mẫu quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Tải mẫu quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: 1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax:.... 2. Người đại diện theo pháp

TẢI MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ SỞ TGXH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

….., ngày …. tháng ….. năm 20…

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập)

……………………………………………………

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của các sáng lập viên; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên sáng lập:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Vốn điều lệ:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Các nhiệm vụ của cơ sở:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Cơ cấu tổ chức quản lý:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Thể thức thông qua quyết định của cơ sở; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho cán bộ và nhân viên tại cơ sở:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu cơ sở mua lại phần vốn góp:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của cơ sở:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế của cơ sở:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Nội dung khác (nếu cần thiết):

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu quy chế hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Liên kết tham khảo: