Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu: Kính gửi: …………………………… 1. Họ và tên người có thay đổi (1):.......

1. Hiệu lực của mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

     Mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu HK04 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Do đó, kể từ thời điểm Thông tư hết hiệu lực biểu mẫu này đã không còn được áp dụng nữa.

2. Nội dung biểu mẫu

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK04 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./TTTĐ

 

 

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

                    Kính gửi: …………………………………………..………………

1. Họ và tên người có thay đổi (1):……………………………………………………………………………

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):………………………………………………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………4. Giới tính:…………………………………………………

5. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc: ………………….8. Tôn giáo:…………… 9. Quốc tịch:…………………………….

10. CMND số:…………………………… 11. Hộ chiếu số:……………………………………………..

12. Hồ sơ hộ khẩu số:……………………. 13. Sổ hộ khẩu số:………………………………………….

14. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

15. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….. 16. Quan hệ với chủ hộ:………………

17. Nơi thường trú trước khi chuyển đến:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

18. Họ và tên chủ hộ:…………………………….…………. 19. Quan hệ với chủ hộ:………………..

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ XUẤTKIẾN NGHỊ (Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….

TRƯỞNG CÔNG AN:…………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về nhân khẩu hộ khẩu

 phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

3. Cách ghi phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cần thông báo, một bản lưu tại nơi lập Phiếu.

  • Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi nhận phiếu và cấp trên trực tiếp của cơ quan đó. Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú phải gửi trực tiếp cho cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Nếu cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu (nơi đăng ký thường trú cũ) là cơ quan Công an xã, phường, thị trấn thì phải ghi đầy đủ địa giới hành chính của Công an xã, phường, thị trấn đó (xã, huyện, tỉnh).
  • Mục “Nội dung thay đổi”: Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an nơi chuyển đến phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký thường trú cũ, nơi chuyển đến, họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú, giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).
  • Mục “Đề xuất, kiến nghị”: Ghi cụ thể ý kiến đề xuất, kiến nghị (nếu có). Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì phải đề nghị cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu làm thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phiếu thông tin thay đổi hộ khẩu nhân khẩu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: