Tải mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại)

Tải mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại)Đánh giá bài viết Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương   UBND TỈNH, […]

Tải mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại)
Đánh giá bài viết

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /CNĐĐK-SCT

                        ………, ngày…… tháng……. năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

(Cấp lại lần thứ…….)

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG…..

Căn cứ ………..………………………………………………………………………………………………………..(1);

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số……ngày … tháng …. năm …. của…………………(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Chứng nhận………………………………………………………………………………………………………………..(2)

2. Địa chỉ trụ sở chính………………………………………………………………………………………………………..,

3. Điện thoại…………………………………………………………, Fax……………………………………………………;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số………….do ……………cấp ngày…….tháng…….năm……..

5. Đủ điều kiện để trồng các loại cây thuốc lá sau: ……………………………………………………………..(4)

– Diện tích trồng cây thuốc lá………………………………………………………………………………………….(ha)

– Địa điểm trồng cây thuốc lá………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy chứng nhận (5)

Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày….. tháng …. năm……./.

 

Nơi nhận:

– ……….(2)

– ………..(6);

– Lưu: VT, …….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại):

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy chứng nhận.

(4): Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu…).

(5): Thời hạn của Giấy chứng nhận là thời hạn đã được ghi trong Giấy chứng nhận được cấp lần đầu.

(6): Tên cơ quan liên quan.

>>> Tải mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại)

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.