Tải mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhất

Tải mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhấtĐánh giá bài viết Mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhất ban hành tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP CƠ QUAN (1) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Tải mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhất
Đánh giá bài viết

Mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhất ban hành tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP

CƠ QUAN (1)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../BB-KN

 

 

BIÊN BẢN

Khám người theo thủ tục hành chính*

Thi hành Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số …./QĐ-KN ngày …../……/………của (2)         

<hoặc> Căn cứ khoản 2 Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính (3).

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày…../……/……… tại(4)…………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………….

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………………….

2. Với sự chứng kiến của:

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính(5):…………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành khám người theo thủ tục hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: …………………………………..…………….. Giới tính: ……………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……..……./……………./…………… Quốc tịch: ……………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …………………..; ngày cấp: …………./…………/……………. ;

nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………………

2. Sau khi khám người, chúng tôi phát hiện được (6):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ý kiến trình bày của người bị khám:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc khám kết thúc vào hồi ……. giờ ….. phút, ngày …../……/………

Biên bản này gồm …. tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(7) …………………………………………là cá nhân vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

 

NGƯỜI BỊ KHÁM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

biên bản khám người theo thủ tục hành chính

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản khám người theo thủ tục hành chính mới nhất:

* Mẫu này được sử dụng để thực hiện khám người theo thủ tục hành chính quy định tại Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

(3) Trường hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính căn cứ vào khoản 2 Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính là trường hợp người có thẩm quyền chưa ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính, nhưng có căn cứ cho rằng nêu không tiến hành khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu hủy.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Người chứng kiến có cùng giới tính với người khám và người bị khám.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, đơn vị tính, nhãn hiệu, chủng loại, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phát hiện được (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

(7) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm pháp luật.

>>> Tải mẫu biên bản về việc khám người theo thủ tục hành chính mới nhất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lĩnh vực hành chính quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.