Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu như sau: Phương thức kiểm tra giảm, theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu [...]

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của bạn:

  • Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

     1. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

     Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu như sau:

     Thứ nhất: Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ định.

     Trường hợp một lô hàng nhập khẩu có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ thì cơ quan kiểm tra nhà nước là cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc chỉ định.

     Thứ hai: Cơ quan kiểm tra nhà nước có quyền và trách nhiệm sau đây:

    a) Quyết định áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm và áp dụng phương thức kiểm tra thông thường sau 03 (ba) lần kiểm tra chặt đạt yêu cu thực phẩm nhập khẩu;

     b) Tiến hành kiểm tra thực phẩm theo phương thức và thủ tục được quy định tại Nghị định này;

     c) Tuân thủ việc lấy mẫu, lưu mẫu theo quy định của pháp luật;

     d) Thu phí, lệ phí kiểm tra, kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

    đ) Bảo đảm trình độ chuyên môn, tính chính xác, trung thực và khách quan khi kiểm tra, xác nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng, mặt hàng nhập khẩu;

    e) Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương;

    g) Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của chủ hàng. Nếu gây thiệt hại cho chủ hàng, cơ quan kiểm tra nhà nước phải hoàn trả toàn bộ phí kiểm nghiệmphí kiểm tra, đng thời phải bồi thường thiệt hại cho chủ hàng (nếu có) theo quy định của pháp luật;

    h) Lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định của pháp luật và xuất trình hồ sơ lưu trữ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

    i) Thực hiện báo cáo 06 tháng/lần về bộ quản lý chuyên ngành tương ứng theo quy định tại Mẫu số 06 hoặc báo cáo đột xuất khi có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương của Việt Nam hoặc của cơ quan có thm quyn tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất hoặc báo cáo về kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu.

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

     2. Phương thc kim tra thực phẩm nhập khẩu

    Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu như sau:

    Thứ nhất: Phương thức kiểm tra giảm, theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên.

      Thứ hai: Phương thức kiểm tra thông thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.

      Thứ ba: Phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.