Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần bao gồm các cơ quan: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc)

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp là: theo luật doanh nghiệp 2014, mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần được quy định như thế nào? Mong Luật sư ư vấn giúp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý như sau:

Cơ sở pháp lý: 

1. Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.   

 cp

2. Mô hình công ty cổ phần     

– Đại hội cổ đông là gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông ra quyết định trên cơ sở biểu quyết hoặc thực hiện thông qua lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ít nhất mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét các quyết định những vấn đề chủ yếu và quan trọng của công ty (K2 Đ 135 LDN 2014).

– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông ( K2 Đ 149 LDN 2014). Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là lăm năm, có thể được bầu lại. Quyết định của hội được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông về những sai phạm trong quản lý gây thiệt hại cho công ty.

– Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Giám đốc hoặc tổng giám đốc có thể là cổ đông công ty hoặc không phải là cổ đông công ty. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định cụ thể tại K3 Đ157 LDN 2014.

– Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 5 năm. Trưởng Ban kiểm soát được các thành viên trong Ban kiểm soát bầu ra theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của trưởng ban kiểm soát được quy định theo Điều lệ công ty.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mô hình tổ chức quản lý:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về lý lịch tư pháp và phiếu lý lịch tư pháp như: hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: