Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyếtĐánh giá bài viết      Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ (1)…………………………. […]

Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết
Đánh giá bài viết

     Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ

(1)………………………….
(2)…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:      /TB- ….. (3)

                                                    ….., ngày…. tháng…. năm….


THÔNG BÁO

Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Ngày……./……./………, …………. (2) nhận được đơn khiếu nại của ………………………………………. (4)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung đơn: ……………………………………………………………………………………………………………. (5)

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, đơn khiếu nại của ông (bà) không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì ……………………………………………………………………. (6)…………………………….(2) thông báo để …………………………………………………. (4) 
biết và bổ sung ……………………………………………………………… (7) để thực hiện việc khiếu nại.

 

Nơi nhận:
– (4);
– Lưu: ..(2).

……………………. (8)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo.

(4) Họ tên người khiếu nại.

(5) Trích yếu tóm tắt nội dung khiếu nại.

(6) Nêu lý do không thụ lý giải quyết.

(7) Nêu rõ thủ tục cần thiết theo quy định để được xem xét, giải quyết.

(8) Chức vụ người có thẩm quyền ký thông báo.

>>> Tải Mẫu thông báo việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.