Mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp? mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp ... Liên hệ 1900.6178

MÃ SỐ THUẾ CÓ THAY ĐỔI KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Kiến thức của bạn:

     Mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn:

    Đối với các doanh nghiệp, nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty đang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp vẫn đang băn khoăn không biết khi thực hiện thay đổi như vậy, mã số thuế, mã số doanh nghiệp có ảnh hưởng gì không? Luật Toàn Quốc xin giải đáp thắc mắc mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của bạn như sau:

     1. Khái niệm mã số thuế

     Tại Điều 30, Luật Doanh nghiệp quy định: “Mã số thuế của doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.”

mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

     Cũng tại Khoản 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về mã số thuế doanh nghiệp như sau:

  • Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
  • Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.
  • Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.
  • Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  • Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.
  • Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  • Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.
  • Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp.”

     Như vậy, theo quy định trên của pháp luật thì mã số thuế doanh nghiệp là yếu tố gắn chặt với doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất, và theo quy định mới của Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì mã số doanh nghiệp cũng đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số thuế theo doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chỉ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số thuế mới chấm dứt hiệu lực.

     2. Mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

     Về mã số thuế doanh nghiệp, theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC, mỗi doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất, sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động,  tại điểm d khoản 1 Điều 5 cũng quy định việc mã số thuế có thay đổi khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không như sau: 

 […] Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

     Từ đó có thể thấy, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó. Do đó, việc chuyển đổi này cũng không làm mất hiệu lực đối với mã số thuế của doanh nghiệp hiện có.

      Căn cứ điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định: Việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp được khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc quyết toán thuế có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chấm dứt hoạt động, giải thế.

      Nếu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên kế thừa thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi  thì không phải thực hiện quyết toán thuế đến thời điểm quyết định việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ tiến hành khai quyết toán năm theo quy định.

      Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mã số thuế, mã số doanh nghiệp cũ và tên công ty mới để khai thuế, nộp thuế mà không cần làm mẫu 08 gửi cơ quan thuế. Tại thời điểm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty không phải khai quyết toán thuế.

      Những hóa đơn còn của công ty cũ chưa dùng, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục sử dụng, đóng dấu tên công ty mới bên cạnh tên công ty cũ trên hóa đơn, lập thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC gửi Cục Thuế để được tiếp tục sử dụng. Nếu không muốn sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành với tên cũ thì làm thủ tục hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật.

 Liên kết tham khảo: