Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất 2019

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất 20195 (100%) 1 vote HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT THUÊ ĐẤT      Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất – mẫu đơn số 01 ban hành kèm theo Thông tư số […]

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất 2019
5 (100%) 1 vote

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT THUÊ ĐẤT

     Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất – mẫu đơn số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mẫu đơn này được sử dụng khi chủ thể có nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và có trong hồ sơ xin phép nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN 1….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ……………….

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3 …………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..

5. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích: 4……………………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộptiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất

hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất:

1 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

>>> Tải toàn bộ mẫu đơn tại đây

     Công ty Luật Toàn Quốc hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hiện đang được sử dụng trong các thủ tục về đất đai như: xin giao đất, xin thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất,…

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Minh