Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu 2020

Tôi muốn hỏi hiện nay giấy phép kinh doanh rượu được cấp khi nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu bao gồm những giấy tờ gì?..

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Câu hỏi của bạn về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi hiện nay giấy phép kinh doanh rượu được cấp khi nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu bao gồm những giấy tờ gì?

Câu trả lời của luật sư về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

     Rượu là sản phầm không có lợi cho sức khỏe nên bị hạn chế tiêu thụ ở Việt Nam. Nhà nước quản lý thông qua nhiều công cụ khác nhau trong đó thể hiện rõ nhất là việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc kinh doanh mặt hàng này. Ngoài ra, các chủ thể kinh doanh phải thực hiện việc xin cấp giấy phép hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.1. Nguyên tắc quản lý rượu

     Theo khoản 1, điều 16 nghị định 17/2020 sửa đổi điều 4 nghị định 105/2017/NĐ-CP đã quy định về nguyên tắc quản lý việc kinh doanh sản phẩm rượu như sau:

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

1. Điều 4 được sửa đổi như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu

1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.

2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

3. Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy.

Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

     Như vậy, nghị định 17/2020/NĐ-CP đã có sự phân loại rượu theo nồng độ cồn để các thương nhân kinh doanh mặt hàng này thực hiện nghĩa vụ đăng ký với cơ quan nhà nước, cụ thể:

 • Thương nhân rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép (trừ tiêu dùng tại chỗ)
 • Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện

     Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, trong quá trình kinh doanh thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

     Căn cứ theo quy định tại các điều 19,20,21,22,23 của nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo nghị định 17/2020/NĐ-CP), hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu đối với từng hình thức kinh doanh khác nhau như sau:

     – Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyn dụng hoặc hợp đng lao động của cán bộ kỹ thuật.
     – Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ) bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
     – Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

      + Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

      + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu

 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

     + Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

     + Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

     Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

      + Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

     + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu

 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

     + Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

     + Bn sao Giy pp sn xuất rượu, Giy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu ca các nhà cung cấp rượu.

     – Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyn sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

     Kết luận: Hiện nay nghị định 17/2020/NĐ-CP được ban hành có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung cũng như bãi bỏ nhiều văn bản giấy tờ có trong thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu. Đồng thời, có sự phân loại các đối tượng, hình thức kinh doanh rượu để có những quy định phù hợp về nghĩa vụ xin cấp giấy phép hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung