Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

    Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng – mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018

Mẫu số 05

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:      /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến hết ngày …/…/…)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ngày … tháng … năm … của (Tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia,

giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

NAY CHO PHÉP

Điều 1. (TÊN DOANH NGHIỆP), tên giao dịch tiếng Anh: (TÊN TIẾNG ANH), có trụ sở tại …, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: … do … cấp ngày … tháng … năm …, được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên giao dịch của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: ……………………………………………………………………………………

2. Phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.

3. Loại chứng thư số

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) được cung cấp các loại chứng thư số sau:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Phương thức lưu khóa bí mật của thuê bao

Phương thức lưu khóa bí mật của thuê bao của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) như sau:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng

Hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực.

Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

>>>>>> Tải toàn bộ Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.