Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Vote      Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— ………., ngày…..tháng…..năm….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ […]

     Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

                Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ………… ngày cấp: ………… nơi cấp: …………

5. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

6. Số điện thoại: ….……………………..………….. Địa chỉ Email: …………………………………………….

7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ……………….……………………………….

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: ……………………………….. ngày cấp ………..………. nơi cấp: ………………………….

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ………………………………………………………………………………………….

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập 
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

1. Tên Dự án/công trình:…………

Nhóm dự án/Cấp công trình:………

Loại công trình :…………………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……

2…………

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………..……. Hạng: ……………………………………………….

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………………………………………………………..

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

>>> Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành hoạt động nghề xây dựng

Lưu ý khi kê khai mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử sụng/hư hỏng/bị mất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai