Chỉ định thầu rút gọn theo quy định pháp luật

Các trường hợp tiến hành chỉ định thầu rút gọn và các bước tiến hành chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể như sau:

CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi có tham gia đấu thầu gói thầu số 1 (gói thầu: Lập dự toán) trong 4 gói thầu trong “Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện”. Hiện tôi đang được thực hiện đấu thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn. Tôi muốn hỏi là thủ tục tiến hành quy trình “Đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn” bao gồm những bước nào và được quy định tại điều khoản nào của pháp luật? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp sổ đỏ như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Đấu thầu là gì?

     Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu

     Chỉ định thầu là một trong số những hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành. Thủ tục chỉ định nhà thầu và điều kiện để của nhà thầu được tiến hành theo quy trình tại Điều 22, Luật Đấu thầu 2013:

 

Điều 22. Chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

….

4. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

3. Quy trình tiến hành đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn

     Đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu có thể được tiến hành theo 2 quy trình: chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn.

     Theo quy định tại “Chương V: chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện” của Nghị định 63/2014/NĐ- CP tại Điều 56:

Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:      

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này. (..)

     Có thể tóm tắt lại các bước thực hiện gói thầu thuộc trường hợp trên như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xem xét và lựa chọn nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện đưa ra

Bước 2: Trong vòng 15 ngày các bên phải chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu (dự thảo bao gồm bắt buộc nội dung: phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng), các bên thương thảo chi tiết nội dung hợp đồng.

Bước 3: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu phê duyệt kết quả và ký kết hợp đồng chính thức với bên được chỉ định.

Bước 4: Các bên tiến hành thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:      

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;      

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;    

c) Ký kết hợp đồng:

     Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

    + Gói thầu trong hạn mức quy định tại Khoản 2 được cụ thể tại điều 54 của Nghị định này:

Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu      

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

    + Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định của pháp luật tại Khoản 2, Điều 56 có thể được tóm lại như sau:

Bước 1: Bên mời thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu (dự thảo bắt buộc bao gồm: phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác).

Bước 2: Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, các bên thương thảo chi tiết nội dung hợp đồng để tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 3: Ký kết hợp đồng giữa các bên.

Bước 4: Thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý.

     Những thông tin mà bạn đã cung cấp dự án của bạn có thể thuộc vào trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 56 tại nghị định 63/2014/NĐ-CP và theo quy định của Luật Đấu thầu 2013. Bạn có thể tiến hành đấu thầu gói thầu và thực hiện dự án theo các bước được quy định như trên và phải đảm bảo các điều kiện cụ thể của từng gói thầu theo quy định của pháp luật. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về chỉ định thầu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chỉ định thầu mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.                                                                             

Liên kết tham khảo: