Tải Nghị định 81/2012/NĐ-CP SĐ,BS Nghị định 68/2008/NĐ-CP – Luật Toàn Quốc

Tải Nghị định 81/2012/NĐ-CP SĐ,BS Nghị định 68/2008/NĐ-CP – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Nghị định 81/2012/NĐ-CP SĐ,BS Nghị định 68/2008/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 81/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, […]

Tải Nghị định 81/2012/NĐ-CP SĐ,BS Nghị định 68/2008/NĐ-CP – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

Nghị định 81/2012/NĐ-CP SĐ,BS Nghị định 68/2008/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 81/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm2012

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CPngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, họat động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định sô 68/2008/NĐ-CP)

1. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Hồ sơ, thủ tục thành lập

1. Hồ sơ thành lập gồm:

a) Tờ trình thành lập (Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo)

Nội dung tờ trình nêu rõ:

– Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;

– Quá trình xây dựng đề án;

– Nội dung cơ bản của đề án;

– Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

b) Đề án thành lập (Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo)

Nội dung đề án gồm:

– Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;

– Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động cửa cơ sở bảo trợ xã hội;

– Đối tượng tiếp nhận;

– Tổ chức bộ máy, nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm;

– Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc;

– Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;

– Kế hoạch kinh phí;

– Dự kiến hiệu quả;

– Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.

c) Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo)

Dự thảo quy chế gồm các nội dung cơ bản:

– Trách nhiệm của giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ;

– Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;

– Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;

– Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

– Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Thủ tục thành lập: Cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội gửi một bộ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập qua cơ quan thẩm định quy định tại Điều 17 Nghị định này.

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị định 81/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 68/2008/NĐ-CP, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.