Tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤC HỒI DANH DỰ2 THÔNG BÁO3 Về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự 4 Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo về việc […]

Tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤC HỒI DANH DỰ

Mẫu 17/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

Số:…../TB-…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       …(2)…, ngày … tháng … năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Kính gửi:…………………………(3)……………………………………………..

Địa chỉ……………………………(4)…………………………………………….

Căn cứ Điều 57 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về chủ động phục hồi danh dự; Điều 22 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;…………(5)…….., …..(6)……….. dự kiến tổ chức thực hiện phục hồi danh dự đối với Ông/Bà, cụ thể như sau:

……………………………………..(7)………………………………………………………….

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, đề nghị Ông/Bà ghi ý kiến trả lời của mình vào phần sau của Thông báo này và gửi lại cho ……..….(6)………..hoặc trả lời trực tiếp bằng lời nói tại trụ sở ……..(6)…..

Hết thời hạn trả lời nêu trên mà Ông/Bà không trả lời thì việc phục hồi danh dự sẽ được thực hiện khi Ông/Bà có yêu cầu bằng văn bản./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

PHẦN GHI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI

Ngày…tháng….năm…., tôi là …………………………………., địa chỉ ……..……………………………………………………………………………..đã nhận được Thông báo số……….. ngày…/…/….. về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự cho tôi. Tôi đã đọc và có ý kiến như sau:[1]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..…., ngày … tháng … năm ……
Cá nhân, tổ chức được phục hồi danh dự (Ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

[1] Người bị thiệt hại có thể ghi một trong các nội dung trả lời như sau:

– Đồng ý với toàn bộ nội dung Thông báo;

– Không đồng ý với toàn bộ nội dung hoặc không đồng ý với một hoặc một số nội dung trong Thông báo. Ghi ý kiến của mình về việc thay đổi một hoặc một số nội dung trong Thông báo.

– Đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh dự. Ghi ý kiến của mình về việc thực hiện phục hồi danh dự.

– Từ chối quyền được phục hồi danh dự.

Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

(1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3) (4) Ghi thông tin của người bị thiệt hại theo văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi tên văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án quy định tại Điều 55 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

(6) Ghi tên cơ quan thực hiện việc phục hồi danh dự.

(7) Ghi theo một trong hai trường hợp sau:

– Trường hợp yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự thì ghi:

“Về việc tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai:

– Dự kiến thời gian :…………………………………………………………………..

– Dự kiến địa điểm :……………………………………………..………………………

Về việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai:

– Dự kiến tờ báo đăng:…………………………………………………………………..

– Dự kiến việc đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử của……..(tên cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ)….. (nếu cơ quan có Cổng thông tin điện tử)”.

– Trường hợp yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính thì ghi:

“Về việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai:

– Dự kiến tờ báo đăng:………………………..…………………………………………..

– Dự kiến việc đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử của.…….(tên cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ)….. (nếu cơ quan có Cổng thông tin điện tử)”.

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.